လြတ္ၿငိမ္းသက္သာခြင့္ရအက်ဥ္းသား/သူမ်ားကိုလာႀကိဳဆိ...

ရန္ကုန္၊ ဧၿပီ၁၇ ျမန္မာႏွစ္သစ္ကူးအခါသမယ အထိမ္းအမွတ္အားျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ျပည္သူလူထု ႏွလုံးစိတ္ဝမ္း ေအးခ်မ္းေစေရးႏွင့္ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈကို အေလးထားေသာအားျဖင့္ လည္းေကာင္း အက်ဥ္းေထာင္/စခန္းအသီးသီးတြင္ အက်ဥ္းက်ခံၾကရေသာ ႏိုင္ငံသား အက်ဥ္းသား/အက်ဥ္းသူ ၈၄၉၀ ႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားသားအက်ဥ္းသား/သူ ၅၁ဦးတို႔ကို ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတက လြတ္ၿငိမ္းသက္သာခြင့္ ယေန႔ေပးခဲ့ရာ ရန္ကုန္ အင္းစိန္ အက်ဥ္းေထာင္ေရွ႔တြင္လာေရာက္ႀကိဳဆိုေနၾကသူမ်ားေရာက္ရွိေနၾကျပီျဖစ္သည္။ ပံုစာ – လြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ျဖင့္လြတ္လာမည့္သူမ်ားကို အင္းစိန္ဗဟိုအက်ဥ္းေထာင္ေရွ႕တြင္လာေရာက္ေစာင့္ေနၾကသည့္ အက်ဥ္းသူ/သားမ်ား၏ မိသားစုဝင္မ်ား။ သတင္း + ဓာတ္ပုံ – သီဟ …