စိုက္ပ်ိဳးေျမသည္ ေျမခ်ဥ္လား? အပင္လကၡဏာ ႏွင္႔ ျပန...

၁။ ေျမခ်ဥ္ျခင္း ေျမခ်ဥ္ျခင္းသည္ စုိက္ပ်ိဳးေျမ အမ်ားစုတြင္ ၾကံဳေတြ႕ေနရလ်က္ရွိေသာ ျပႆနာျဖစ္သည္။ မုိးမ်ားစြာ ရြာသြန္းျခင္း၊ ေရသြင္းစုိက္ပ်ိဳးျခင္းႏွင့္ စုိက္ပ်ိဳးနည္း စနစ္မ်ားေၾကာင့္ ေျမခ်ဥ္ျခင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚလာသကဲ့သုိ႔ သီးႏွံပင္၏ အျမစ္မ်ား မွလည္း အခ်ဥ္ဓါတ္မ်ား ထုတ္လႊတ္လ်က္ ရွိပါသည္။ စုိက္ပ်ိဳးေရး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အမ်ားဆံုးအသံုးျပဳလ်က္ရွိ ေသာ ယူရီးယားေျမၾသဇာမ်ားသည္ ေျမခ်ဥ္ျခင္းကုိ အားေပးသည့္အျပင္ ေျမၾသဇာမ်ားကုိ သံုးစြဲရာတြင္ စနစ္တက် အေလအလြင့္ နည္းေစရန္ အသံုးမျပဳျခင္းေၾကာင့္ ႏုိက္ထရုိဂ်င္ဓာတ္မ်ား ေျမထဲသုိ႔ …