ျမန္မာ႔ေဆးဖက္ဝင္ ႏြားေျမရင္းပင္( ေခၚ )၀က္ျမက္ညိဳ...

ျမန္မာေဆးက်မ္း မ်ားအလို အရ ႏြားေျမရင္း သည္ စပ္ဖ်ဥ္းဖ်ဥ္း ႐ွိ၏။ ဖန္၏။ ေအး၏။ သလိပ္ ကုိ ေၾကေစသည္။ သည္းေျခနာ၊ အဖ်ားေရာဂါ၊ ၀မ္းေရာဂါ တို႕ကုိ ေပ်ာက္ကင္း ေစ၏။ ႏႈတ္မၿမိန္ျခင္း၊ ေရငတ္ျခင္း၊ ပူေလာင္ျခင္း၊ ပန္းနာ ရင္က်ပ္ မ်ား ကင္းေ၀း ေစႏုိင္၏။ ေခၽြးထြက္ေစ တတ္ေသာ၊ ဆီး႐ႊင္ေစ တတ္ေသာ၊ ဓာတ္ခ်ဳပ္ေစ တတ္ေသာ အစြမ္း သတၱိ မ်ား႐ွိ၏။ …